Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce w dniach 13 marca do 31 marca 2020 . (włącznie)

Karty podstawowe

Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 13 marca 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 4/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce w dniach 13 marca do 31 marca 2020 . (włącznie)


Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz, U. z 2020 r., poz. 365) zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 4/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sadzie Okręgowym w Ostrołęce w dniach 13 marca do 31 marca 2020 . (włącznie), wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zdjęcie z wokandy spraw w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r. włącznie, wyznaczonych do rozpoznania na rozprawach i posiedzeniach jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych.
2. Do kategorii spraw pilnych podlegają zaliczeniu:

• sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
• sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
• sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
• sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 1 la ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
• sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (EN A);
• przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
• sprawy, które ze względu na swój szczególny charakter zostaną zakwalifikowane do tej kategorii zarządzeniem sędziego -przewodniczącego. ”
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skan zarządzenia