Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce i Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2020
Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce
z dnia 18.03.2020 r.
 
w sprawie: podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce i Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
 
 
Na podstawie art. 31a ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 365 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) z uwagi na rekomendacje określone w piśmie DNA-II.510.20.2020 Ministra Sprawiedliwości z 17 marca 2020 r. w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Okręgowego w Ostrołęce, jak też w trosce o zdrowie pracowników Sądu Okręgowego  w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Przasnyszu   zarządzam , co następuje:
 
§ 1
 
1. W związku  aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających   na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Przasnyszu, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zarządzam:
1) w okresie od 17.03.2020r do 27.03.2020r
- wykonywanie pracy zdalnej dla pracowników, którzy mają takie możliwości i zakresy zadań pozwalają na pracę zdalną,
- dla wszystkich pozostałych pracowników wprowadzam dyżury rozumiane jako: bieżące odbieranie poza siedzibą Sądu elektronicznej poczty służbowej i wykonywanie wydanych za jej pośrednictwem poleceń, bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce lub Sądu Rejonowego w Przasnyszu, stawienie się na każde wezwanie Pracodawcy wystosowane emailem, telefonicznie (z wyłączeniem osób pozostających na usprawiedliwionych nieobecnościach).
2) w okresie od dnia 30.03.2020r do odwołania, tj w okresie przedłużenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia epidemii:
- obowiązek wykorzystywania urlopów zaległych w pierwszej kolejności                 
- wykonywanie pracy zdalnej dla pracowników, którzy mają takie możliwości i zakresy zadań pozwalają na pracę zdalną,
- pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy w formie dyżuru (z wyłączeniem osób  pozostających na usprawiedliwionych nieobecnościach).
2. Zobowiązują wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych do zapewnienia w ramach dyżurów, na podstawie ustalonych z podległymi pracownikami harmonogramów dyżurów, z uwzględnieniem wykorzystania urlopów zaległych, ich pracy w  siedzibie sądu  w celu nieprzerwanego funkcjonowania komórki, w tym obsługę spraw pilnych. 
3. Zobowiązuję samodzielne stanowiska w porozumieniu z bezpośrednimi przełożonymi ustalenia dni/godzin pracy w  siedzibie sądu w celu bieżącej obsługi spraw pilnych tego wymagających. 
 
§ 2
 
Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych lub bezpośrednich przełożonych do rozliczania pracowników z powierzonych im zadań (praca zdalna,  dyżur) i realizacji pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
§ 3
 
Zalecam:
- stosowanie w kontaktach, także  wewnętrznych między komórkami organizacyjnymi Sądu ograniczenie wysyłania korespondencji głównie drogą elektroniczną. W przypadku braku podpisu elektronicznego osób uprawnionych, tam gdzie to możliwe, należy stosować skany pism podpisanych ręcznie.
- wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe, nie dotyczy spraw pilnych, egzekucyjnych, wieczystoksięgowych i rejestrowych.
 
§ 4
 
Wszyscy Pracownicy wykonujący pracę  zdalną lub z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu są zobowiązani do szczególnej troski o dane osobowe, jakie będą przetwarzane w czasie wykonywania tej pracy. 
 
§ 5
 
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego pisemnej zmiany bądź odwołania.
 
 
DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Ostrołęce
 
Małgorzata Bednarska