Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia obowiązków i uprawnień związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COYID-19 (koronawirusa).

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia obowiązków i uprawnień związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COYID-19 (koronawirusa).
 
Na podstawie art. 22, art. 31a i art. 54§ 2 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 365 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Okręgowego w Ostrołęce jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Okręgowego w Ostrołęce zarządzamy do odwołania, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się dla wszystkich pracowników, w tym sędziów wchodzących do budynków Sądu przy ul. Gomulickiego i ul. Kościuszki obowiązkowe:
- poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
- przeprowadzenie dezynfekcji rąk. 
2. Wprowadza się, dla wszystkich pracowników Sądu, w tym sędziów obowiązek wejścia do budynków Sądu  wejściami głównymi. Wszystkie inne wejścia do budynków będą zamknięte.  
3. Czynności pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk dokonuje, przy wejściu do sądu, pracownik ochrony.
4. Pracownicy ochrony odmówią wstępu do budynków sądu osobom wskazanym w ustępie 1 powyżej, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC oraz poinformują te osoby o konieczności telefonicznego zgłoszenia się do Stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
§ 2
Wprowadza się zasadę telefonicznego informowania odpowiednio Prezesa/Dyrektora Sądu o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
§ 3
1. Pracowników BOI, Biura Podawczego, KRK, Kasy, wyposaża się w płyn  do dezynfekcji rąk, a w miarę dostępności na rynku również w rękawice i maski ochronne. 
2. Sekretariaty Prezesa, Dyrektora, OZSS, Wydziałów wyposaża się w płyn  do dezynfekcji rąk.
3. Wprowadza się przeprowadzanie każdego dnia roboczego w godz. od 1800 do 2000 przez pracownika Sądu  dezynfekcji części ogólnodostępnych w budynkach Sądu, wobec tego w godz. od 18 do 20 w budynkach nie może przebywać nikt poza pracownikiem ochrony. 
 
§ 4
Poddaje się pod rozwagę pracowników korzystających z urlopów zasadność wyjazdów  do miejsc o podwyższonym stopniu ryzyka zakażaniem. 
 
§ 5
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników, w tym sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce do bieżącego zapoznawania się ze wszystkimi komunikatami  i wytycznymi rozsyłanymi drogą elektroniczną i bezwzględnego stosowania się do wydawanych poleceń.
2. O wszelkich nietypowych sytuacjach sędziowie i pracownicy Sądu winni natychmiast informować odpowiednio Prezesa/Dyrektora Sądu.
 
 
§ 6
Wprowadza się obowiązek codziennego, mailowego, informowania Dyrektora Sądu do godz. 11:00 przez Kierowników Wydziałów o odwołaniu wokand oraz liczbie odwołanych spraw na adres: malgorzata.bednarska@ostroleka.so.gov.pl. Nie obowiązuje odpowiedź negatywna.
 
§ 7
Zobowiązuje się pracownika Oddziału Administracyjnego do:
- przekazania treści niniejszego zarządzenia do wiadomości wszystkich pracowników  w sposób przyjęty w Sądzie.
- zamieszczenia zarządzenia na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.