Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia obowiązków i uprawnień związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID–19

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce
z dnia 19.03.2020 r.
 
w sprawie wprowadzenia obowiązków i uprawnień związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID–19 (koronawirusa)
 
Na podstawie art. 22., art. 31a i art. 54. § 2. ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 365 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Okręgowego w Ostrołęce, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Okręgowego w Ostrołęce zarządzamy do odwołania, 
co następuje:
 
§ 1.
 
1. Wprowadza się dla wszystkich pracowników, w tym sędziów (zwanych dalej: „Pracownikami Sądu”) wchodzących do budynków Sądu: przy ul. Gomulickiego 5 i ul. Kościuszki 28 obowiązkowe i bezwzględne poddanie się i przestrzeganie poleceń Pracowników ochrony, a w szczególności:
1) poddanie się kontroli pomiaru temperatury;
2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk.
2. Powyższych czynności dokonuje się:
1) w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach głównych do budynków Sądu na częściach ich powierzchni wydzielonych i oznaczonych;
2) przy zachowaniu podstawowej zasady, że w omawianych pomieszczeniach przy wykonywaniu czynności i/lub wydawaniu poleceń może przebywać tylko 1 (jeden) Pracownik Sądu. Pozostali Pracownicy Sądu mają obowiązek przebywania na zewnątrz budynków poza drzwiami wejścia głównego, zachowując między sobą bezpieczną odległość: 1,0 ÷ 1,5 metra. Po skończeniu czynności – całej procedury prewencyjnej i kontrolnej i przejściu/wejściu do budynku Sądu następny oczekujący Pracownik Sądu będzie zapraszany do pomieszczenia, o którym mowa w pkt. 1) powyżej celem przeprowadzenia i poddania się czynnościom, o który mowa powyżej.
3. Pracownicy ochrony odmówią wstępu do budynków Sądu Pracownikom Sądu:
1) uchylającym się poddania czynnościom, o których mowa w ust. 1. i ust. 2. powyżej;
2) u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC z jednoczesnym poinformowaniem Pracownika Sądu o konieczności jej osobistego, telefonicznego zgłoszenia się do powiatowej stacji sanitarno 
– epidemiologicznej.
4. Wprowadza się dla Pracowników Sądu, obowiązek wejścia do budynków Sądu jedynie wejściami głównymi:
1) budynek Sądu przy ul. Gomulickiego 5 – od strony ulicy Gomulickiego;
2) budynek Sądu przy ul. Kościuszki 28 – od strony skrzyżowania ulic: Kościuszki 
i Świętokrzyskiej.
Wszystkie inne wejścia do budynków będą zamknięte, w tym przejście pomiędzy garażem a szybem windowym i klatką schodową w budynku Sądu przy ul. Kościuszki.
5. Zasady:
1) zachowania bezpiecznej odległości, o której mowa ust. 2. pkt. 2) obowiązują na terenie całych budynków Sądu;
2) poddania się kontroli pomiaru temperatury, które może być wykonywane/realizowane 
na terenie całych budynków Sądu, oprócz codziennego pomiaru w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach głównych do budynków Sądu.
6. Ogranicza się do stopnia minimalnego i niezbędnego do pracy Sądu, przemieszczanie się Pracowników Sądu pomiędzy budynkami.
 
§ 2.
 
Wprowadza się zasadę telefonicznego informowania odpowiednio Prezesa i Dyrektora Sądu 
o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
§ 3.
 
1. Pracowników Biura Podawczego Sądu (BP) w pierwszej kolejności, Biura Obsługi Interesantów Sądu (BOI), Punktu Krajowego Rejestru Karnego Sądu (KRK), Kasy Sądu (K), wyposaża się w dozownik i płyn do dezynfekcji rąk, a w miarę dostępności na rynku również w rękawice i maski ochronne.
2. Sekretariaty Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu, wydziałów Sądu wyposaża się w dozowniki i płyn do dezynfekcji rąk.
3. Wprowadza się przeprowadzanie każdego dnia roboczego w godzinach od 1800 do 2000 przez pracownika Sądu dezynfekcji części ogólnodostępnych w budynkach Sądu, wobec tego począwszy od godziny 1800 w budynkach nie może przebywać nikt poza pracownikiem Sądu wykonującym dezynfekcję i Pracownikiem ochrony.
 
§ 4.
 
Poddaje się pod głęboką rozwagę i zastosowanie przez Pracowników Sądu:
1) korzystających z urlopów do zasadność wyjazdów w miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka zakażaniem;
2) do unikania zbiorowisk ludzkich;
3) do unikania kontaktu z osobą chorą;
4) do przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, w tym w szczególności częstego mycia rąk;
5) do rygorystycznego przestrzegania zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne.
§ 5.
 
1. Zobowiązuje się Pracowników Sądu do bieżącego zapoznawania się ze wszystkimi komunikatami i wytycznymi rozsyłanymi drogą elektroniczną i bezwzględnego stosowania się do wydawanych poleceń.
2. O wszelkich nietypowych sytuacjach Pracownicy Sądu winni natychmiast informować odpowiednio Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.
3. Wprowadza się obowiązek codziennego informowania przez kierowników wydziałów Sądu:
1) Pracowników ochrony do godziny 830 przekazując emailem informację do pomieszczeń posterunków ochrony na adres:
a) ochronag@ostroleka.so.gov.pl – budynek Sądu przy ul. Gomulickiego 5;
b) ochronak@ostroleka.so.gov.pl – budynek Sądu przy ul. Kościuszki 28.
2) Dyrektora Sądu do godziny 830 mailowo na adres:
malgorzata.bednarska@ostroleka.so.gov.pl.
o odwołaniu wokand oraz liczbie odwołanych spraw. Nie obowiązuje odpowiedź negatywna.
 
§ 6.
 
Zobowiązuje się pracownika Oddziału Administracyjnego do:
1) przekazania treści niniejszego Zarządzenia do wiadomości Pracowników Sądu 
w sposób przyjęty i obowiązujący w Sądzie.
2) zamieszczenia Zarządzenia na stronie internetowej Sądu oraz na tablicach ogłoszeń 
w budynkach Sądu.
 
§ 7.
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.03.2020 r.
2. Traci moc obowiązywania Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 13.03.2020 r.