Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID–19 (koronawirusa).

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce
z dnia 18.03.2020 r.
 
w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID–19 (koronawirusa).
 
Na podstawie art. 22., art. 31a i art. 54. § 2. ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 365 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Okręgowego w Ostrołęce, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Okręgowego w Ostrołęce zarządzamy do odwołania, 
co następuje:
 
§ 1.
 
1. Zarządzenie niniejsze nie ogranicza uprawnień pracowników Sądu Okręgowego w Ostrołęce (zwanego dalej: „Sądem”), przewodniczących wydziałów Sądu jak również  sędziów do wydawania zarządzeń porządkowych nie pozostających w kolizji z ustaleniami niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządza się wstrzymanie:
1) wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń, z wyjątkiem posiedzeń niejawnych, na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi;
2) Przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.
3. Zarządza się ograniczenie obecności osób fizycznych i prawnych (zwanych dalej: „Osobami”) za wyjątkiem Osób, o których mowa w § 3. ust. 2. pkt 3 ppkt.a, i § 3. ust. 2. pkt 5 poniżej w budynkach Sądu, jedynie do Osób wezwanych i:
1) posiadających pisemne wezwania;
2) będących uczestnikami nieodwołanych postępowań sądowych.
4. Przez budynki Sądu należy rozumieć:
1) budynek Sądu zlokalizowany w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5;
2) budynek Sadu zlokalizowany w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 28.
5. Wyklucza się obecność Osób na terenach nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu Sądu położonej:
1) w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5;
2) w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 28.
6. Mając na uwadze ustalenia ust., 3., 4., i 5. powyżej wstrzymuje się w szczególności:
1) przyjęcia interesantów przez:
a) Prezesa i Dyrektora Sądu;
b) przewodniczących i kierowników wydziałów Sądu;
2) wizyty młodzieży szkolnej o charakterze edukacyjnym;
3) wszelkie narady, konferencję, szkolenia i spotkania poza wykonaniem niezbędnych czynności dla przeprowadzenia postępowań sądowych, o których mowa w ust. 2. powyżej;
4) wszelkie odwiedziny pracowników, w tym sędziów Sądu;
5) wszelką dostawę napojów i produktów żywnościowych przez firmy cateringowe 
to jest firmy świadczące usługę polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw;
7. Zakup i dostawa towarów, produktów i usług do budynków Sądu, niezbędnych do bieżącej pracy Sądu odbywają się w ścisłym uzgodnieniu i za zgodą Dyrektora Sądu lub osoby przez Dyrektora Sądu upoważnionej.
§ 2.
 
1. Wprowadza się dla Osób wchodzących do budynków Sądu (z zastrzeżeniem ustaleń § 1. ust. 3. powyżej) obowiązkowe i bezwzględne poddanie się i przestrzeganie poleceń Pracowników ochrony i/lub osoby przez Dyrektora Sądu upoważnionej, a w szczególności:
1) poddanie się kontroli pomiaru temperatury;
2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk.
2. Powyższych czynności dokonuje się:
1) w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach głównych 
do budynków Sądu;
2) przy zachowaniu podstawowej zasady, że w omawianych pomieszczeniach przy wykonywaniu czynności i/lub wydawaniu poleceń może przebywać tylko 1 (jedna) Osoba. Pozostałe Osoby mają obowiązek przebywania na zewnątrz budynków poza drzwiami wejścia głównego, zachowując między sobą bezpieczną odległość: 1,0 ÷ 1,5 metra. Po skończeniu czynności, o których mowa powyżej Osoba przechodząc dalej będzie podlegała czynnościom wynikającym z bezpieczeństwa w budynkach Sądów to jest w szczególności kontroli (toreb, bagaży) pod kątem wnoszenia narzędzi niebezpiecznych. Po zakończeniu całej procedury prewencyjnej i kontrolnej 
i przejściu/wejściu do budynku Sądu następna oczekująca Osoba będzie zapraszana 
do pomieszczenia, o którym mowa w pkt. 1) powyżej celem przeprowadzenia 
i poddania się czynnościom, o który mowa powyżej.
3. Pracownicy ochrony odmówią wstępu do budynków Sądu Osobom:
1) nie posiadającym pisemnego wezwania, o którym mowa w § 1. ust. 3. powyżej;
2) nie posiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego dane z wezwania;
3) będących na liście odwołanych postępowań sądowych;
4) uchylającym się poddania czynnościom, o których mowa w ust. 1. i ust. 2. powyżej;
5) u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC z jednoczesnym poinformowaniem tej Osoby o konieczności jej osobistego, telefonicznego zgłoszenia się do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
4. Wyjątek od powyższego stanowią jedynie pracownicy prokuratury i ławnicy, którzy po każdorazowym okazaniu legitymacji służbowej i ustaleniu przez Pracowników ochrony , faktycznego i uzasadnionego powodu i celu wejścia do budynków Sądu podlegają czynnościom i poleceniom, o których mowa w:
1) ust. 1. pkt. 1) i 2) powyżej;
2) ust. 2. pkt. 1) i 2) powyżej jedynie w części dotyczącej zasad ilości przebywania Osób w pomieszczeniu, zachowania bezpiecznej odległości i zasad zapraszania Osób do pomieszczenia;
3) ust. 3. pkt. 4) i 5) powyżej.
 
§ 3.
 
1. Kierowanie wszelkiej korespondencji, w tym pism, wniosków, skarg do Sądu poleca się drogą pisemną „papierową” za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną: e–mail, ePUAP, e–płatności.
2. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania:
1) Biura Obsługi Interesantów Sądu (BOI) z zachowaniem jedynie telefonicznej 
i mailowej formy kontaktu.
2) Biura Podawczego Sądu (BP) do przejmowania korespondencji „papierowej” lub paczek w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu głównym
do budynku Sądu przy ul. Gomulickiego 5, wykluczając przy tym przyjmowanie korespondencji i paczek w budynku Sądu przy ul. Kościuszki 28. Przyjmowanie korespondencji i paczek polegać będzie na:
a) z chwilą dostarczenia korespondencji i/lub paczki przez przedstawiciela operatora pocztowego lub pracownika instytucji wskazanej w § 3 ust.2 pkt.5) i przy zachowaniu zasady przebywania w pomieszczeniu jednej osoby – Pracownik ochrony informuje o tym pracownika BP;
b) pracownik BP przy zachowaniu osobistych środków ostrożności (maseczka, rękawice ochronne) podchodzi do pomieszczenia i udziela przedstawicielowi operatora pocztowego pisemnego, własnoręcznego potwierdzenia wpływu korespondencji i/lub paczki;
c) przedstawiciel operatora pocztowego/pracownik instytucji opuszcza pomieszczenie wychodząc 
na zewnątrz budynku;
d) Pracownik ochrony korespondencję i/lub paczkę deponuje/umieszcza w jednej 
z szafek zlokalizowanej w pomieszczeniu odnotowując ten fakt stosowną informacją „papierową” umieszczając ją na tablicy korkowej zlokalizowaną 
w pomieszczeniu ochrony. Na informacji podaje/wpisuje: datę, godzinę i numer szafki, w której nastąpiło zdeponowanie/umieszczenie korespondencji i/lub paczki, z zastrzeżeniem że okres w jakim korespondencja i/lub paczka będzie zdeponowana/umieszczona w szafce będzie wynosił 24 godziny.
e) o upływie 24 godzin zdeponowania/umieszczenia Pracownik ochrony informuje o pracownika BP;
f) pracownik BP po otarciu szafki i przy pomocy Pracownika ochrony przetransportowuje korespondencję i/lub paczkę do pomieszczenia BP gdzie pracownik BP dokonuje jej segregacji i nadania dalszego jej biegu.
3) Przy wykonaniu czynności powyższych obowiązuje zasada ilości przebywania osób w pomieszczeniu, zasada zachowania bezpiecznej odległości, o których mowa w § 2. ust. 2. pkt. 2) powyżej.
4) Przy dostarczeniu akt spraw przez: pracownika prokuratury, policji, ZUS lub innych pracowników sądów zasady przyjmowania tych akt/pism na zasadach przyjmowania korespondencji „papierowej” lub paczek określonych powyżej (§ 2 ust.2 pkt.3).
5) Punktu Krajowego Rejestru Karnego (KRK) do elektronicznej formy nabywania zaświadczeń o niekaralności, z zachowaniem jedynie formy kontaktu: telefonicznej tel. (29) 76 50 110, fax (29) 76 50 186) i/lub e–mail: krk@ostroleka.so.gov.pl;
6) Kasy Sądu (K) z zachowaniem tylko formy elektronicznych przelewów, e–płatności.
2. Ogranicza się udostępnianie akt do wglądu w czytelni akt i Wydziałach.
Jeżeli zainteresowany rzetelnie wykaże, iż pilna potrzeba przeglądania akt wynika z:
1) konieczności zajęcia stanowiska w sprawie w terminie zakreślonym przez Sąd;
2) biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego
lub
3) zbliżającego się terminu rozprawy w ciągu najbliższych dwóch tygodni
wówczas po uzgodnieniu terminu przeglądu akt z pracownikiem BOI akta zostaną udostępnione do wglądu. Przy wejściu do budynku obowiązują zasady określone powyżej.
 
§ 4.
 
Zobowiązuje się pracownika Oddziału Administracyjnego do:
1) przekazania treści niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracowników w tym sędziów Sądu w sposób przyjęty i obowiązujący w Sądzie.
2) zamieszczenia Zarządzenia na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynkach Sądu.
 
§ 5.
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r.
2. Traci moc obowiązywania Zarządzenie Nr 8/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 13.03.2020 r.