Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirusa).

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020
Prezesa  i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce
z dnia 13 marca 2020 roku
 
w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirusa).
 
Na podstawie art. 22, art. 31a i art. 54§ 2 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 365 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Okręgowego w Ostrołęce, jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Okręgowego w Ostrołęce zarządzamy do odwołania, co następuje:
 
§ 1
1. Zarządza się ograniczenie obecności w Sądzie, jedynie do osób wezwanych lub będących uczestnikami nieodwołanych postępowań sądowych.
2. Zarządzenie nie ogranicza uprawnienia przewodniczącego do wydawania zarządzeń porządkowych.
3. Wstrzymuje się przyjęcia interesantów przez Prezesa Sądu w sprawie skarg i wniosków.
4. Wstrzymuje się wizyty młodzieży szkolnej o charakterze edukacyjnym.
 
§ 2
1. Wprowadza się dla wszystkich osób wchodzących do budynków Sądu obowiązkowe:
- poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
- przeprowadzenie dezynfekcji rąk.
2. Powyższych czynności dokonuje, przy wejściu do Sądu, pracownik ochrony.
3. Pracownicy ochrony odmówią wstępu do budynków Sądu osobom wskazanym w ustępie 1 powyżej, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC oraz poinformują te osoby o konieczności telefonicznego zgłoszenia się do Stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
§ 3
1. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania:
a) Biura Obsługi Interesantów z zachowaniem jedynie telefonicznej i mailowej formy kontaktu. Wszelką korespondencję należy kierować  za pośrednictwem operatora pocztowego;
b) Biura Podawczego do przejmowania korespondencji w wejściu do budynku.
c) Punktu Krajowego Rejestru Karnego do elektronicznej formy nabywania zaświadczeń o niekaralności, z zachowaniem jedynie telefonicznej (tel. (29) 76 50 110, fax (29) 76 50 186) i mailowej (adres krk@ostroleka.so.gov.pl formy kontaktu;
d) Kasy z zachowaniem tylko formy elektronicznych przelewów, e-płatności.
2. Ogranicza  się udostępnianie akt do wglądu w czytelni akt i Wydziałach w dniach 13-31 marca 2020 roku, jeżeli zainteresowany wykaże, iż pilna potrzeba przeglądania akt wynika: 
- z konieczności zajęcia stanowiska w sprawie w terminie zakreślonym przez sąd,
- z biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego lub
- zbliżającego się terminu rozprawy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
3. Zaleca się kierowanie wszelkich pism, wniosków, skarg do Sądu drogą pisemną za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
 
§ 4
Zobowiązuje się pracownika Oddziału Administracyjnego do:
- przekazania treści niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w sądzie.
- zamieszczenia zarządzenia na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.