Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Biuro Obsługi Interesanta

Karty podstawowe

Biuro Obsługi Interesanta
Budynek przy ulicy Gomulickiego 5
pokój B20

Biuro Obsługi Interesanta obsługuje interesantów we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce w I i II instancji.

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Kontakt
tel (29) 76 50 128
tel (29) 76 50 112
fax (29) 76 50 184
adres e-mail: boi@ostroleka.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:

1.    udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2.    wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3.    wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4.    kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5.    udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6.    udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7.    udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8.    informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9.    udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.