Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacje dla kandydatów na mediatorów.

Karty podstawowe

Informacje dla kandydatów na mediatorów
Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Sekretariacie – pokój A112 lub za pośrednictwem poczty na adres:
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce
ul. Gomulickiego 5
07-410 Ostrołęka


Mediatorzy stali
Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062.).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.),
2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
3. ukończyła 26 lat,
4. zna język polski,
5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:
•  oświadczenie (oświadczenie word) i wniosek (wniosek word) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce o wpis na listę stałych mediatorów (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  20 stycznia 2016 r. ( Dz.U. 2016 poz. 122)
•  kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację;
•  odpis dyplomu ukończenia studiów,
•  dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatorów,
•  dokument potwierdzający fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów,
•  aktualna opinia z miejsca pracy lub list polecający,
•  cv
•  uzupełniony poniższy druk:
•  kwestionariusz osobowy (kwestionariusz osobowy w word),
•  oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto:
Urząd Miejski w Ostrołęce
ul. Plac Bema 1
numer konta 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 (potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku)

Mediatorzy w sprawach karnych
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015, poz. 716.)     

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:
•    posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii  Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia  lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
•    korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
•    ukończyła 26 lat;
•    zna język polski w mowie i piśmie;
•    nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•    posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiazywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
•    daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych,
•    oświadczenie zgodne z § 4 pkt 2 i 4 oraz z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. (Dz.U.2015,poz.716 );
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody  na umieszczenie danych osobowych na liście mediatorów
•    informację o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (oświadczenie word))
•    kserokopię dowodu osobistego,
•    odpis dyplomu ukończenia studiów,
•    dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla mediatorów,
•    dokument potwierdzający fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów,
•    aktualną opinię z miejsca pracy lub list polecający,
•    cv
•    kwestionariusz osobowy (word) ,
•    oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej  za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto:
Urząd Miejski w Ostrołęce
ul. Plac Bema 1
numer konta 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 (potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku)

Mediatorzy w sprawach nieletnich
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:
•    ukończyła 26 lat,
•    korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
•    biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
•    posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
•    posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
•    daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
•    odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:
•    sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw, adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
•    komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
•    funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
•    pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
•    pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
•    ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia funkcji mediatora,
•    oświadczenie, iż nie zachodzą przesłanki na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 591)
•    kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
•    kwestionariusz osobowy (kwestionariusz osobowy),
•    cv,
•    odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
•    dokument potwierdzający fakt posiadania umiejętności likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
•    świadectwa lub dyplomy ukończenia szkolenia dla mediatorów
•    informację o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem przeznaczonym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,
•    oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•    aktualną opinię z miejsca pracy lub listy polecające w oryginale.
•    oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mediatorzy w sprawach cywilnych
Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych regulują art. 1831 - art. 18315 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) W odróżnieniu od mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach rozpatrywanych na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w sprawach cywilnych Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy sąd będzie kierować strony do mediacji. W tych sprawach sąd będzie mógł wyznaczyć mediatora (art. 1839 kpc). Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 1832 § 1 kpc). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 1832 § 3 i 4 kpc).
Zgodnie z art. 436 § 3 kpc w sprawach o rozwód i separację mediatorami mogą być również osoby wskazane przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.