Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Anny Fluder

Sygn. akt I C 924/16

Z A R Z Ą D Z E N I E

                         Dnia 5 października 2016 roku

Przewodniczący:
SSO w Wydziale I Cywilnym w Ostrołęce – Grażyna Szymańska - Pasek
w sprawie z powództwa Antoniego Fluder
przeciwko Annie Fluder
o  rozwód
zarządzam
na podstawie art. 144 k.p.c.

1)    dla pozwanej Anny Fluder  urodzonej 20 kwietnia 1980 r. w Ostrołęce córki Ryszarda i Sabiny, której miejsce pobytu nie jest znane ustanowić kuratora w osobie Anny Zysk-Majkowskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)    ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Gminy Czerwin, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,  
3)    uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1–ego miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.