Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Dariusza Ardeckiego

Sygn. akt I C 190/17

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 12 czerwca 2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Tomasz Deptuła
po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. w Ostrołęce
w sprawie z powództwa  Ewy Ardeckiej  
przeciwko Dariuszowi Ardeckiemu  
o rozwód

zarządza:

1.    na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić – dla pozwanego  Dariusza Ardeckiego  (PESEL 79021915510), syn Walentego Stanisława Rutkowskiego i Barbary Ardeckiej, ostatnio zamieszkałego pod adresem: ul. Mickiewicza 8/21, 06-200 Maków Mazowiecki, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Marleny Gumkowskiej-Kyrcz – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce;
2.    ogłosić publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Tygodniku Ostrołęckim oraz w lokalu Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich ogłoszeń.