Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Janusza Mroczkowskiego

Sygn. akt I C 803/19

ZARZĄDZENIE

17 września 2019 r.

Przewodniczący – sędzia Tomasz Deptuła
w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu 17 września 2019 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Bożeny Mroczkowskiej
przeciwko Januszowi Mroczkowskiemu
o rozwód

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1)     ustanowić dla pozwanego Janusza Mroczkowskiego, syna Jana i Zofii, ostatnio zamieszkującego przy ul. Bolesława Prusa 5/45 w Ostrowi Mazowieckiej, przebywającego prawdopodobnie za granicą (Belgia), którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.