Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Marka Tomasza Malinowskiego

Sygn. akt I C 1248/16

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 5 czerwca 2017 r.

Przewodnicząca:
SSO w Wydziale I Cywilnym w Ostrołęce – Małgorzata Mikos-Bednarz
po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Izabeli Malinowskiej
przeciwko Markowi Tomaszowi Malinowskiemu
o rozwód

zarządzam

na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    dla pozwanego Marka Tomasza Malinowskiego, PESEL 62122905139, którego miejsca pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie Anny Tabaki, pracownika tut. Sądu,
2.    ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym i stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Nasielsku i Urzędzie Gminy Pomiechówek z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.