Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Damiana Grzeszczaka

Sygn. akt I C 64/17

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 12 czerwca 2017 r.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Tomasz Deptuła
po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Doroty Grzeszczak  
przeciwko Damianowi Grzeszczakowi
o rozwód

zarządza:

1.    na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić – dla pozwanego Damiana  Grzeszczaka (PESEL 92032801072), syna Mirosława i Jolanty z domu Stopki, ostatnio zamieszkałego pod adresem: ul. Jesionowa 147, 07-205 Rząśnik, , którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane – kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce;
2.    ogłosić publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Tygodniku Ostrołęckim oraz w lokalu Urzędu Gminy w Rząśniku z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1 miesiąca od daty dokonania wszystkich ogłoszeń.