Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Sł. Jusińskiego

Karty podstawowe

Sygn. akt I C  712/19

ZARZĄDZENIE 

dnia 11 października 2019 r.

Przewodniczący – sędzia Marta Truszkowska
po rozpoznaniu w dniu 11 października  2019r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Sławomirowi Jusińskiemu
o zapłatę

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1)     ustanowić dla pozwanego Sławomira Jusińskiego ur. 11 maja 1965r. syna Mariana i Marianny z domu Ciesielskiej (PESEL 65051110416) ostatnio zamieszkałego w Konarach 26, 05-190 Konary, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki– pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Nasielsku z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, 
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.