Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanej z miejsca pobytu Katarzyny Popis

Karty podstawowe

Sygn. akt I C 245/16

ZARZĄDZENIE

Dnia 17 stycznia 2017 roku

 
Przewodnicząca: SSO w Wydziale I Cywilnym w Ostrołęce – Monika Strzyżewska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017  r. w Ostrołęce na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Karola Pawła Popis przeciwko Katarzynie Popis o  rozwód

zarządzam
na podstawie art. 144 k.p.c.

1. dla pozwanej Katarzyny Popis z domu Barancewicz  urodzonej 28 września 1979 r. w Ostrołęce, córki Macieja Leszka i Henryki, ostatnio zamieszkałej na terenie Islandii,  której aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie matki Henryki Rezler-Barancewicz  zam. ul. Kopernika 4 B, 07-410 Ostrołęka;
2. ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Miasta Ostrołęka, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono;
3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1–ego miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.