Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Mirosławy Agaty Obiedzińskiej

Sygn. akt I C 194/17

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 7 czerwca 2017 roku

Przewodnicząca: SSO w Wydziale I Cywilnym w Ostrołęce – Monika Strzyżewska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017  r. w Ostrołęce na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Krzysztofa Obiedzińskiego przeciwko Mirosławie Agacie Obiedzińskiej

o  rozwód

zarządzam

na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    dla pozwanej Mirosławy Agaty Obiedzińskiej  (PESEL 65042314306) z domu Kiliś urodzonej 23 kwietnia 1965 r. w Nasielsku, córki Mieczysława i Marianny z domu Mieciek, ostatnio zamieszkałej na terenie Hiszpanii,  której aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie brata Alfreda Kiliś  zam. ul. Glinice Domaniewo 16, 06-120 Winnica;
2.    ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce, lokalu Urzędu Gminy Winnica oraz lokalu Urzędu Gminy Świercze, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono;
3.    uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1–ego miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.