Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Moniki Majewskiej

Sygn. akt.  I C 892/19

POSTANOWIENIE 

Dnia  16 grudnia 2019 r.

Sądu Okręgowy  w Ostrołęce I Wydział Cywilny 
w składzie : Sędzia  Małgorzata Mikos-Bednarz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 
w dniu 16 grudnia 2019 r. w Ostrołęce 
sprawy z powództwa Kamila Majewskiego
przeciwko Monice Majewskiej 

o rozwód

postanawia

na podstawie art. 144 k.p.c.:
1)  dla pozwanej Moniki Majewskiej z domu Nowoświat (PESEL 89040903067) urodzonej dnia 9 kwietnia 1989r. w Wyszkowie, córki Władysława i Barbary Zofii, której miejsce pobytu nie jest znane (ostatni znany adres zamieszkania Wyszków ul Sikorskiego 23/2) ustanawia kuratora procesowego w osobie Anny Zysk – Majkowskiej  – pracownika Sądu Okręgowego o w Ostrołęce .
2)  zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i lokalu Urzędu Gminy w Wyszkowie właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania pozwanej.
3)  uzależnia skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili dokonania obwieszczeń.