Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o kuratorze dla nieznanego z miejsca pobytu Filipa Christow

Karty podstawowe

Sygn. akt I C 913/16

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 3 października 2016 roku

Przewodniczący:
SSO w Wydziale I Cywilnym w Ostrołęce – Grażyna Szymańska - Pasek
w sprawie z powództwa  Marii Jolanty Napiórkowskiej-Christow
przeciwko Filipowi Christow
o  rozwód
zarządzam
na podstawie art. 144 k.p.c.

1)    dla pozwanego Filipa Christow  urodzonego 8 sierpnia1961 r. w Delc (Bułgaria) syna Eftima i Fachtmegii, którego miejsce pobytu nie jest znane ustanowić kuratora w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)    ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Miasta  Przasnysz, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,  
3)    uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1–ego miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.