Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu karatora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Danuty Siecza i Grzegorza Sieczki

Sygn. akt I C 1186/16

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 15 maja 2017 r.

Przewodnicząca: SSO w Wydziale I Cywilnym w Ostrołęce – Marta Truszkowska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2017 r. w Ostrołęce
sprawy z powództwa EOS I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku RFI 683         
przeciwko Grzegorzowi Sieczce i Danucie Sieczce     
o zapłatę

zarządzam
na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    dla pozwanych Grzegorza Sieczki PESEL 76022706895 i Danuty Sieczki PESEL 74021714206, których miejsca pobytu nie są znane, ustanowić kuratora w osobie Pawła Bieńczyka, pracownika tut. Sądu,
2.    ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym i stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz lokalu Urzędu Miasta w Markach z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

 
SSO Marta Truszkowska