Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Andrzeja Jarmoch

Sygn. akt. I C 138/17

Zarządzenie

Dnia  1 czerwca 2017 r.

Sędzia Sądu Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny
w osobie SSO Małgorzata Mikos – Bednarz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w dniu 1 czerwca 2017 r. w Ostrołęce
sprawy z powództwa Katarzyna Jarmoch
przeciwko Andrzejowi Jarmoch
o rozwód-w przedmiocie  wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

zarządzam:

na podstawie art. 144 k.p.c.:
1)  dla pozwanego Andrzej Jarmoch syna Witolda i Kazimiery, urodzonego dnia 29 grudnia 1970r. w Puczycach, którego miejsce pobytu nie jest znane (ostatnie adresy zamieszkania: a/Drażniów 57,08-108 Korczew ;b/ ul. Mickiewicza 51, 05-091 Ząbki)   ustanawia kuratora procesowego w osobie Anny Tabaka – pracownika Sądu Okręgowego o w Ostrołęce .
2)  zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i lokalu Urzędu Gminy Ząbkach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Mordach- właściwych  dla ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego.;
3)  uzależnia skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili dokonania wszystkich obwieszczeń.