Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Grzegorza Andrzejczyka

Karty podstawowe

Sygn. akt I C 254/18

ZARZĄDZENIE

Dnia 5 lipca 2018 r.

Przewodniczący – SSO Tomasz Deptuła
po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w Ostrołęce
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Mileny Andrzejczyk
przeciwko Grzegorzowi Andrzejczykowi
o rozwód

zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.

1.    ustanowić dla pozwanego Grzegorza Andrzejczyka, syna Czesław i Teresy Haliny z domu Cichockiej, ostatnio zamieszkałego przy ul. Przemysłowej 7 w Myszyńcu, przebywającego prawdopodobnie na terenie Wielkiej Brytanii, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2.    zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3.    uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.