Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego marka Bednarczyka

Sygn. akt. I C 78/16

POSTANOWIENIE

Dnia  25 października 2016 r.

Sądu Okręgowy  w Ostrołęce I Wydział Cywilny
w składzie : SSO Małgorzata Mikos – Bednarz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w dniu 25 października 2016 r. w Ostrołęce
sprawy z powództwa Magdaleny Bednarczyk
przeciwko Markowi  Bednarczyk
 
o rozwód- po rozpoznaniu wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

postanawia

na podstawie art. 144 k.p.c.:
1)  dla pozwanego Marka Bednarczyk (PESEL 66082009636), urodzonego dnia 20 sierpnia 1966r., syna Czesława i Anny z domu Barabaś, którego miejsce pobytu nie jest znane (ostanie stałe miejsce pobytu w Polsce – Brzozówka, Gmina Kadzidło; ostatnio zamieszkały w Wielkiej Brytanii) ustanawia kuratora procesowego w osobie  – Marleny Gumkowskiej –Kyrcz pracownika Sądu Okręgowego o w Ostrołęce .
2)  zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i lokalu Urzędu Gminy Kadzidło właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego oraz Urzędu Miasta Ostrołęka tj. o ustanowieniu kuratora;
3)  uzależnia skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili dokonania obwieszczeń.