Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Prezes

Karty podstawowe

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce Tomasz Deptuła
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 - 14:00, po wcześniejszym umówieniu się

Sekretariat Prezesa 
Budynek przy ulicy Gomulickiego 5
pokój A112
tel. (29) 76 50 130
fax (29) 76 50 181
e-mail sekretariat@ostroleka.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego

 • Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.
 • W zakresie kierowania działalnością administracyjną Sądu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
 • Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
 • Jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy i wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.
 • Co najmniej raz w roku określa potrzeby Sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 ustawy, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres; nie może jednak wydawać Dyrektorowi Sądu poleceń, dotyczących kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt 1–3 i 5 ustawy.
 • Kieruje działalnością administracyjną, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej powierzonych w drodze ustaw.
 • Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asystentów sędziów danego sądu, kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.
 • Powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 • Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 • Przewodniczy Kolegium i Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu.
 • Zarządza zasobami ludzkimi w Sądzie oraz opiniuje wnioski prezesów podległych sądów rejonowych w zakresie potrzeb etatowych.
 • Jest Administratorem Danych Osobowych i Głównym Administratorem Informacji.
 • Prowadzi ewidencję biegłych sądowych, lekarzy sądowych, kandydatów na kuratorów w sprawach rejestrowych, mediatorów oraz sprawy ławników sądowych.
 • Przedstawia Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie lub w sądzie rejonowym z obszaru właściwości okręgu.
 • Rozstrzyga w sprawie umorzenia, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych w sprawach cywilnych.
 • Przyjmuje interesantów.
 • Pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.
 • Prezes Sądu część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków oraz czynności może zlecić wiceprezesom.