Przejdź do treści

Jesteś tutaj

PROGRAM EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY

Karty podstawowe

PROGRAM EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY

Edukacja prawna jest procesem, który powinien być prowadzony wobec wszystkich obywateli niezależnie od wieku. Szczególne miejsce w tym procesie powinna odgrywać edukacja młodzieży szkolnej, by przedstawić jej wiedzę na temat podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.
  Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.
  Sąd Okręgowy w Ostrołęce oraz podległe mu jednostki jest naturalnym partnerem szkół oraz innych instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem w dziele edukacji prawnej. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, wpisanym w szeroko pojętą misję upowszechniania prawa, proponuje następujący Program Edukacyjny do skorzystania z żywej lekcji prawa w różnych ciekawych formach i treści. W tym celu Państwo dyrektorzy szkół, wychowawcy klas czy pedagodzy mogą kontaktować się z Koordynatorem programu z ramienia Sądu okręgowego w Ostrołęce SSR del. do SO Marcin Korajczyk w celu uzgodnienia terminu realizacji wybranego zagadnienia.

1.    Sąd – labirynt czy miejsce zakończenia sporu. Wycieczka po budynku sądu pod opieką sędziego i kuratora sądowego.
2.    Rozprawa karna – udział młodzieży w rozprawie karnej.
3.    Rozprawa cywilna – udział młodzieży w rozprawie cywilnej.
4.    Prawnik czyli specyfika zawodu – sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik, notariusz.
  osoba odpowiedzialna: sędziowie
- Sąd Okręgowy w Ostrołęce:       SSR del. do SO Marcin Korajczyk
- Sąd Rejonowy w Ostrołęce:       SSR.Anna Andrzejewska,
                                                 SSR.Radosława Kasikowska
- Sąd Rejonowy w Przasnyszu:   SSR.Jarosław Tekliński
- Sąd Rejonowy w Wyszkowie:    SSR.Tomasz Królik, SSR.Robert Ostatek
- Sąd Rejonowy w Pułtusku:       SSR.Agnieszka Tyska – Czarnecka,
                                                SSR.Marcin Korajczyk
- Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz.: SSR. Małgorzata Jagielska Bogucka,
                                                 SSR.Beata Koziatek    
   miejsce realizacji: sąd w miejscu zainteresowania.
5.    Narkotyki i dopalacze – konsekwencje po wyroku z perspektywy kuratora
sadowego.
- osoba odpowiedzialna: kuratorzy sądowi
- Sąd Rejonowy w Ostrołęce: Izabela Słaboń-Lis, Grzegorz Ciak
- Sąd Rejonowy w Przasnyszu: Ewa Iwińska, Iwona Wiktorowicz
- Sąd Rejonowy w Wyszkowie: Alicja Czyż, Monika Ślubowska
- Sąd Rejonowy w Pułtusku: Małgorzata Lusa – Rzeska, Anna Deptuła
- Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. Agnieszka Brejnak, Jolanta Konrad
miejsce realizacji: szkoła w miejscu zainteresowania

Z pespektywy Policji:

6.    Odpowiedzialny nieletni. Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne oraz zachowania sprzeczne z przyjętymi w społeczeństwie normami;
   
7.    Stanowcze NIE dla przemocy wśród młodzieży – skutki prawne i społeczne stosowania różnych form przemocy w bezpośrednim kontakcie z innymi osobami oraz za pomocą środków masowego przekazu;

8.    Bądź niezależny! 3maj dystans do używek – konsekwencje zdrowotne oraz prawne stosowania napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy i innych środków zmniejszających wiadomość;

9.    Bezpieczna młodość – wszelkie formy zagrożeń, na jakie mogą natknąć się dzieci i młodzież podczas codziennych zajęć w Internecie.
- osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Prewencji podk.Piotr Góralczyk, mł.asp. Krzysztof Kolator.

Z perspektywy Zakładu Karnego:

10.     Odbywanie kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym – wizyta w Zakładzie Karnym w Przytułach.
- osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyrektora ZK.ppłk.Włodzimerz Nowak
- miejsce realizacji: Zakład Karny w Przytułach.

Z perspektywy Zakładu Poprawczego:

11.    Jak uniknąć poprawczaka – historia o komunikowaniu się, zaufaniu i miłości opowiedziana uczciwie i prosto.
- osoba odpowiedzialna: Wychowawca Zakładu Poprawczego Sławomir Walczuk.
- miejsce realizacji: szkoła w miejscu zainteresowania.

12.    Wykonanie środka poprawczego i konsekwencje dla młodego człowieka.
- osoba odpowiedzialna: Wychowawca Zakładu Poprawczego Marcin Zaręba.
- miejsce realizacji: szkoła w miejscu zainteresowania.

Z perspektywy Miasta i Gminy.

13.    Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka – Szczęśliwa Rodzina, Przyjazna Szkoła, Bezpieczna Ulica.
- osoba odpowiedzialna: doradca Prezydenta Miasta ds. przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień i poprawy bezpieczeństwa.