Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Karty podstawowe

Sąd Okręgowy w Ostrołęce przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta i Biura Podawczego. Pisma kierowane do Sądu można nadać w Urzędzie Pocztowym lub złożyć bezpośrednio w Sądzie.
Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne. Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 

Informacja dotycząca uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1657), uwierzytelniania dokumentów sądowych i notarialnych sporządzonych w okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonują, na wniosek osoby zainteresowanej, niżej wymienione osoby:
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
upoważniony sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Za uwierzytelnienie podpisu na jednym dokumencie pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 26 zł, zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783  ze zm.). Opłatę należy uiścić:

w kasach Urzędu Miasta Ostrołęki, mieszczących się przy pl. gen. J. Bema 1 i przy ul. Kościuszki 45;
lub na konto Urzędu Miasta Ostrołęki 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

tytułem: „legalizacja dokumentu notarialnego lub sądowego (nr rep. lub sygn. akt)”

Wniosek o uwierzytelnienie podpisu i pieczęci urzędowej (druk wniosku do pobrania poniżej) wraz z dokumentem oraz dowodem wpłaty lub potwierdzeniem przelewu, można złożyć osobiście lub przez osobę trzecią w pokoju nr A112 (pierwsze piętro) w godzinach urzędowania Sądu, bądź przesłać pocztą na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 5, 07-400 Ostrołęka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 29 76-50-130. Druk wniosku do pobrania.

Załączniki do pobrania: