Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Rejestry i ewidencje

Karty podstawowe


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce
Budynek przy ulicy Gomulickiego 5
pokój B21

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek: 9.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.30 -15.30

Kontakt
Beata Ossowska
tel. (29) 76 50 110
fax (29) 76 50 186
e-mail krk@ostroleka.so.gov.pl

Jak otrzymać zaświadczenie o niekaralności?
Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem:
•    zapytanie o udzielenie informacji o osobie
•    zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Opłata za wydanie informacji o osobie i opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z krajowego rejestru karnego wynosi 30 zł.

Od dnia 30 sierpnia 2016 r. powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:
•    w formie znaków opłaty sądowej,
•    przelewem na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości - w tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia - dane do przelewu:
                Ministerstwo Sprawiedliwości
                Al. Ujazdowskie 11
                00-950 Warszawa
                NBP O/O Warszawa
                PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
                Narodowy Bank Polski
                Oddział Okręgowy Warszawa
                Plac Powstańców Warszawy 4
                00-950 Warszawa
•    gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w kasie Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Komunikat dla osób uiszczających opłaty za zaświadczenie o niekaralności z KRK
Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zaprzestanie druku znaków opłaty sądowej, Sąd Okręgowy w Ostrołęce nie dysponuje znakami do wnoszenia opłat za wydanie zaświadczenia z KRK.
W związku z tym, prosi się o wnoszenie opłat bezpośrednio na rachunek bankowy
Ministerstwa Sprawiedliwości:
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Opłatę można uiścić również w KASIE SĄDU.

Kasa Sądu Okręgowego w Ostrołęce mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 28, wejście od ulicy Świętokrzyskiej, 1 piętro.
Kasa czynna jest w godzinach
poniedziałek: 9.00 - 13.00 i 14.00 - 16.15
wtorek - piątek: 8.00 - 14.45

UWAGA!
KASA SĄDU ostatniego dnia miesiąca przyjmuje wpłaty tylko do godziny 13.00

Komunikat o braku możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane
e-znaki opłaty sądowej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy, ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 

Ostrzeżenie przed pośrednikami w uzyskaniu informacji z KRK

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krajowy Rejestr Karny  
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel. (22) 397 62 00
fax (22) 397 62 05
www bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny

Wysokość w/w opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format RTF)
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format RTF)
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)


Pozostałe Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
02-315  Warszawa
ul. Barska 28/30
tel. (22) 570 55 11
www bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy

Rejestr Zastawów
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel. (22) 397 65 15, 397 65 17
fax (22) 397 65 00
www bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow