Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Skargi i wnioski

Karty podstawowe

Skargi i wnioski dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Ostrołęce rozpatrywane są na podstawie:

 • Art. 41a - 41e ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2015.133.j.t z zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 roku nr 524).
 • Zarządzenia Nr 36/ 2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dn. 31 października 2014 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Ostrołęce.


Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

 • Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Ostrołęce rozpatruje Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
 • Skargi i wnioski sporządzone na piśmie, złożone osobiście do Sądu lub za pośrednictwem poczty, przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 5.
 • Skargi i wnioski złożone w formie ustnej do protokołu przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 • W protokole przyjęcia ustnej skargi lub wniosku zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę), adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół podpisywany jest przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 • Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik Biura Obsługi Interesanta potwierdza ich przyjęcie. 
 • Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres:
  sekretariat@ostroleka.so.gov.pl lub
  boi@ostroleka.so.gov.pl
 • Czynności biurowe zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości prowadzi Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
 • Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 13.00 – 14.00, pok. A112.
 • Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości, informując o tym  zainteresowanego