Przejdź do treści

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT

Karty podstawowe

Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zaprasza lekarzy do pełnienia funkcji lekarza sądowego i zawarciem umów o wykonywania czynności lekarza sądowego z lekarzami o następujących specjalnościach:

Ø  choroby wewnętrzne,
Ø  medycyna rodzinna,
Ø  kardiologia,
Ø  chirurgia,
Ø  ortopedia,
Ø  psychiatria,
Ø  położnictwo i ginekologia.

Zasady wykonywania czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U.  nr 123, poz. 849 ).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. ma pełna zdolność do czynności prawnych,
3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. ma nieposzlakowaną opinię,
5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6. ma tytuł specjalisty lub specjalistę I lub II stopnia.
       Wynagrodzenie lekarza sądowego za wystawienie zaświadczenia określone zostało w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także zwrotu zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 85), od 1 grudnia 2012 r. wynosi 100 zł – zmiana wprowadzona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1317)
Dokumenty można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka w dni powszednie w godzinach od 730   do 1530 lub przesłać pocztą na adres Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu (29) 765 01 68 lub pod adresem e-mail: b.wojcik@ostroleka.so.gov.pl