Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Biegli sądowi

Karty podstawowe

Aktualna lista biegłych sądowych

Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach Wydziałów Sądu Okręgowego i podległych Sądach Rejonowych. Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.
Dane podane na liście biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.
Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
 • posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego wyszczególniano poniżej:

 1. Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę).
 2. Życiorys/CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Odpisy dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, związane z dziedziną ustanowienia    
 6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (ogólne i w dziedzinie ustanowienia), gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji.
 7. Zaświadczenia  i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu. 
 8. Zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, tj. dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy.
 9. Opinia i zgoda zakładu pracy.
 10. Opinia organizacji zawodowej działającej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw (w przypadku lekarza opinia okręgowej izby lekarskiej).
 11. Aktualne zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
 12. Oświadczenie kandydata:
 • o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
 • oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że osoba ubiegała się już o funkcję biegłego sądowego  oraz, że ją pełni (bądź pełniła) przy innym sądzie okręgowym,
 • oświadczenie, że osoba była już powołana do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc, 
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone,
 • zgoda na zamieszczenie w liście biegłych sądowych adresu poczty elektronicznej biegłego;
 • oświadczenie, że jest (lub nie) jest członkiem organizacji zawodowej; 
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

13. Opłata skarbowa w wysokości 10 złotych wpłacona na konto: 

Urząd Miejski w Ostrołęce
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostrołęka 
numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 

Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 oraz 12.
W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów – należy przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.
Komplet dokumentów składa się w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty na adres: 

            Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce
            07-410 Ostrołęka
            ul. Gomulickiego 5

            Osoba do kontaktu: Ewa Chrzczonowska - inspektor sądowy ds. biurowości
            tel. (29) 76 50 168
            e-mail ewa.chrzczonowska@ostroleka.so.gov.pl

Biegłym tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.
Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 250 poz. 1883 z późn. zm.). Wskazane dokumenty:

 • wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień) lub konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii (w odniesieniu do lekarzy psychiatrów);
 • poza wnioskiem i pisemną zgodą pożądanym byłoby dołączenie do tegoż wniosku kopii dyplomów oraz zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata, kwestionariusz osobowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aktualne zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, dowód opłaty w wysokości 10 zł wpłaconej na konto: 

  Urząd Miejski w Ostrołęce 
  ul. Plac Bema 1
  07-410 Ostrołęka
  numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 

Warunki zgłoszenia kandydatury przez wymienione powyżej podmioty powinny być spełnione również w przypadku powołania biegłego na kolejny okres.