Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu Andrzeja Tadeusza Abramczyk

Sygn. akt  I C  862/19

ZARZĄDZENIE

Dnia   26 listopada 2019r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny
w następującym składzie: 
Przewodnicząca sędzia Marta Truszkowska
po rozpoznaniu dnia  26 listopada 2019 roku na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z  powództwa  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą Warszawie 
przeciwko Andrzejowi Abramczyk  
o zapłatę

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

 
1)     ustanowić dla pozwanego Andrzeja Tadeusza Abramczyk nr PESEL 82090306514 syna Tadeusza Abramczyk i Bożeny Abramczyk z domu Golan ostatnio zamieszkałego w Myszyńcu  przy ul. Lipowej 15, 07-430 Myszyniec, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Doroty Jasińskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy w Rząśniku z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.