Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Cz. Szok

Sygn. akt I C 692/19

ZARZĄDZENIE 

21 października 2019 r.

Przewodniczący – Sędzia Monika Brzozowska
po rozpoznaniu w dniu 21 października 2019 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Izabeli Szok
przeciwko Czesławowi Szok
o rozwód

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.

1)     ustanowić dla pozwanego Czesława Szok (PESEL 71080211150),  syna Władysława Szok i Stefanii Szok z domu Bałdyga, ostatnio zamieszkałego w miejscowości Wejdo 5, 07-438 Zalas, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Anny Tabaki-pracownika tut. Sądu,
2)     zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy Łyse z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.