Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanej Ewy Makowskiej

Sygn. akt I C 1065/19

ZARZĄDZENIE

Dnia 3 lipca 2020 r.

Przewodniczący – Sędzia Grzegorz Zabielski
w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu 3 lipca 2020 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Jerzego Makowskiego
przeciwko Ewie Makowskiej
o rozwód

zarządza:

1.      na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić dla pozwanej Ewy Makowskiej z d. Cendrowska, córki Stanisława i Jadwigi, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 06-425 Wronowo 36, gm. Karniewo, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie pracownika tut. Sądu Anny Tabaki;
2.      zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu oraz lokalu Urzędu Gminy w Karniewie;
3.      uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca liczonego od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.