Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanej M. Kaliszewskiej

Sygn. akt I C 275/20

ZARZĄDZENIE

Dnia 3 lipca 2020 r.

Przewodniczący – Sędzia Grzegorz Zabielski
w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce I Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu 3 lipca 2020 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Mirosława Kaliszewskiego
przeciwko Marcie Kaliszewskiej
o rozwód

zarządza:

1.      na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić dla pozwanej Marty Kaliszewskiej, z d. Zalewska, córki Ryszarda i Aliny, ostatnio zamieszkałej pod adresem: Łaz 20, 06-330 Chorzele, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie pracownika tut. Sądu Anny Zysk-Majkowskiej;
2.      zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, stronie internetowej Sądu oraz lokalu Urzędu Gminy w Chorzelach;
3.      uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca liczonego od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.